Stavebná fakulta STU oslávila 85 rokov, dbá na udržateľnosť a nebráni sa ani umelej inteligencii

Čas čítania: 5 minút

Dňa 5. decembra 1938 sa začala výučba na vtedajšej Vysokej škole technickej Dr. M. R. Štefánika. Z dočasného sídla v Martine sa po roku presťahovala do Bratislavy, kde dnes ako Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity pripravuje budúcich projektantov, stavbárov, architektov a ďalších absolventov. O uplatnení študentov, moderných trendoch vo výučbe a o plánoch fakulty do budúcnosti hovorí jej prodekanka pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu s praxou, doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.

V januári ste oslávili 85 rokov Stavebnej fakulty STU. Ako by ste zhrnuli priebeh oslavy, ktorá sa konala vo vynovených priestoroch Auly akademika Bellu?

Oslavou sme si uctili nielen výročie našej fakulty, ale aj výročie zahájenia technického vzdelávania na Slovensku vôbec. Vzhľadom na tento významný míľnik sme pripravili dôstojný priebeh osláv, nad ktorými prebralo záštitu aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slávnostný zážitok bol umocnený aj skutočnosťou, že sme si mohli takúto významnú udalosť pripomenúť podujatím zorganizovaným premiérovo v našej vynovenej aule, ktorá sa stala modernou kongresovou sálou hodnou uznania.

Stavebná fakulta STU oslávila 85 rokov, dbá na udržateľnosť a nebráni sa ani umelej inteligencii
Doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., počas osláv 85. výročia Stavebnej fakulty STU.

Viete povedať, akým smerom sa za toto obdobie fakulta vyvíjala a kam sa posunula?

Spolu s vývojom politickej a ekonomickej situácie si aj fakulta prešla zložitým vývojom až do dnešnej podoby. Za toto dlhé obdobie sa Stavebná fakulta stala z pôvodne skromnej ustanovizne s troma zakladajúcimi oddeleniami medzinárodne uznávanou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelávanie vo všetkých oblastiach súvisiacich so stavebníctvom. Neustále aktualizujeme náplň jednotlivých študijných programov, prechádzame obrovskou transformáciou v rámci zavádzania digitalizácie stavebných procesov do výučby a pripravujeme absolventov vždy vybavených všetkými potrebnými znalosťami prispôsobenými aktuálnej dobe.

Aké sú najvýznamnejšie úspechy fakulty, ktoré za toto obdobie dosiahla, a aké máte plány do budúcnosti?

Tie najvýznamnejšie úspechy vidíte všade okolo seba, vo svojom každodennom živote – sú to diela našich absolventov! Môžeme sa pýšiť úspechmi vo vede a v rámci medzinárodnej spolupráce, máme v našich radoch nobelistu, máme tu študentov, ktorí získali medzinárodné ocenenia, darí sa nám podporovať spoluprácu s praxou. Ale to, na čo je každý z nás najviac hrdý, je práve tá jedna budova, ten most, tunel či priehrada, na ktorých výstavbe sa podieľal alebo ju priamo navrhol a to ostane navždy našou výsadou. Budúcnosť fakulty bude potrebné prispôsobiť meniacej sa dobe. Už nebudeme hovoriť „iba“ o digitalizácii, ale aj o umelej inteligencii a hľadaní spôsobu, ako ju využiť v náš prospech v rámci akýchkoľvek procesov, či už stavebných, ale aj tých pedagogických.

Na webe máte uvedený široký záber od pozemných stavieb cez vodné hospodárstvo až po študijné programy v angličtine. Ako by ste zhrnuli oblasť, v ktorej vzdeláva študentov vaša fakulta?

Jednoznačne stavebníctvo a všetky oblasti s ním súvisiace. Stavebníctvo je pojem, na ktorý sa môžeme pozerať od mikro až po makro mierku a my sa snažíme ponúknuť študentom možnosť nájsť si v rámci stavebníctva svoju oblasť, pretože volanie po absolventoch z praxe sa nedá zďaleka zúžiť na konkrétnu profesiu.

Zvyšuje sa záujem mladých o štúdium na Stavebnej fakulte? Aký je trend počtu podaných prihlášok, o ktoré študijné odbory je najväčší záujem?

Za ostatné roky sa nám podarilo zvrátiť trend mierneho poklesu a zaznamenávame zvýšený záujem študentov o stavebníctvo. Zdá sa nám, že mladí ľudia sa opäť vracajú k potrebe zanechať za sebou reálne stopy a to im štúdium na našej fakulte naplno umožní. Navyše sme za ostatné obdobie zbúrali mýtus, že sme historickým odborom, kde študent musí hodiny stáť za rysovacou doskou. Práve vďaka digitalizácii v našej oblasti a jej zavedenia do štúdia sme pre mladých ľudí atraktívnejšími.

Veľkou témou v azda každom aspekte života v meste – stavebníctvo nevynímajúc – je dnes ekológia a udržateľnosť. Ako tento trend reflektujete vo Vašich študijných osnovách, a ktoré odbory sa zaoberajú udržateľným prístupom?

Je to skutočne veľká téma a práve z toho dôvodu sa jej nedá vyhnúť nikde. Žiadny z našich študijných programov si nemohol povedať, že pred týmto trendom zatvorí oči. Či už ide o oblasť nosných konštrukcií, vnútorného vybavenia alebo prevádzky budov či iných stavebných objektov, všade učíme študentov o nových materiáloch a nových technológiách, ktoré zabezpečia udržateľnosť aj v rámci stavebného priemyslu. A toto rozširujeme aj vo väčšej mierke – na tvorbu krajiny. To je práve študijný program Krajinárstvo a krajinné plánovanie, ktorý má v sebe udržateľnosť naozaj prvoplánovo. Rovnako sú na vzostupe rôzne druhy moderných technológií a najmä umelá inteligencia, ktorá sa javí ako užitočný nástroj aj pri riešení náročných problémov, ktoré môžu súvisieť so stavebníctvom.

Stavebná fakulta STU oslávila 85 rokov, dbá na udržateľnosť a nebráni sa ani umelej inteligencii

Využívate v škole umelú inteligenciu a podporujete študentov, aby si v jej používaní rozvíjali zručnosť?

Technické univerzity sa paradoxne stretnú s otázkami umelej inteligencie až v druhom kole. Naši študenti majú väčšinu úloh založenú na výpočtoch a výkresoch a v tom im Chat GPT nepomôže tak jednoducho, ako pomôže napísať seminárnu prácu študentovi na teoretických vedách. Práve z toho dôvodu sa na tému umelá inteligencia vo výučbe zatiaľ môžeme iba teoreticky pripravovať. Vieme však určite, že sa jej nemôžeme brániť, tak ako sa nemôžeme brániť žiadnej inovácii a technológii, pretože by sme našich študentov ukrátili a možno aj vystavili riziku. Dôležité je technický pokrok prijať a naučiť sa využívať ho vo svoj prospech ako pomôcku, nie ako zbraň.

Aké majú študenti možnosti vyskúšať si vedomosti v praxi počas štúdia? Využívate napríklad partnerstvá s rôznymi spoločnosťami?

Nielen možnosť, ale dokonca povinnosť. Absolvovanie praxe je súčasťou bakalárskeho stupňa štúdia, študenti za ňu dostávajú kredity. Jeden kontakt by však bol málo, a preto sa snažíme najmä v spolupráci s niektorými spoločnosťami organizovať exkurzie či už na stavby, alebo priamo do výroby. Pre našich študentov je mimoriadne prínosná možnosť zažiť si reálnu konštrukciu počas výstavby alebo tesne pred odovzdaním do užívania a niekedy je to spojené aj s mimoriadnym zážitkom, ako keď mali študenti možnosť vyviezť sa na najvyššiu budovu v Bratislave skôr ako verejnosť.

Absolventi ktorých odborov sa najlepšie uplatňujú v praxi, a čo ich najviac baví?

Odpoveď je žiaľ banálna – úplne všetkých. Nezávisle od študijného programu, ktorý absolventi ukončia, prax ich pohltí okamžite a aktuálne počty študentov ju ešte stále nedokážu zasýtiť. Aj odpoveď na otázku, čo ich baví bude nudná, pretože je to naozaj veľmi individuálne. Niekedy sa nám stáva, že po prvom semestri alebo po prvom ročníku sa študent rozhodne prestúpiť na iný študijný program, lebo ho niektoré predmety tak zaujmú, že hľadá študijný program, ktorý je na vybranú oblasť bohatší. Najväčší záujem je v prvom kole o „Pozemné stavby a architektúru“, lebo každý vie, čo si pod tým predstaviť a vidí sa v projektovaní budov. Až počas štúdia zistí, že projektovanie má mnoho oblastí a na tie sa môže zamerať neskôr počas inžinierskeho štúdia a tak si mnohokrát prejde cestu od architektúry až k statike, čo však nie je na škodu, lebo má za sebou široký prehľad.

Pre koho je štúdium na Stavebnej fakulte určené? Kto je pre vás „ideálny študent“?

Ideálny študent je taký, ktorý má o štúdium skutočný záujem a taký, ktorý túži zanechať po sebe hmatateľné hodnoty. Či je to stredoškolák z odbornej školy alebo gymnázia, každý prichádza s inou výbavou, ale štúdium je zostavené tak, aby si každý doplnil vedomosti v tej oblasti, ku ktorej sa doposiaľ nedostal. Po prvom ročníku sú si už všetci za rovno a môžu kráčať ďalej, ak sú vyzbrojení trpezlivosťou a pracovitosťou. V tom ale zrejme výnimoční nie sme. Každé povolanie musí robiť človek rád, musí ho napĺňať a musí byť odhodlaný stále na sebe pracovať.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.