Partnerské mestá Bratislavy: Cezhraničná výpomoc aj odovzdanie skúseností

Čas čítania: 5 minút

Napriek geografickej vzdialenosti sa mestá na celom svete spájajú, aby udržiavali vzájomné kultúrne, ekonomické putá a kontakty medzi svojimi obyvateľmi. Stávajú sa z nich partnerské alebo sesterské mestá. História partnerstiev siaha až do 9. storočia, moderný koncept vznikol počas druhej svetovej vojny a pretrváva až dodnes.

Perugia – najdlhšie trvajúce zahraničné partnerstvo Bratislavy. Zdroj: Shutterstock

Sesterské alebo partnerské mestá sú formou právnej alebo spoločenskej dohody medzi dvoma geograficky a politicky odlišnými miestami s cieľom podpory kultúrnych a obchodných väzieb. Veľmi často majú prepojený historický vývoj, podobné demografické a politicko-hospodárske charakteristiky alebo zameranie cestovného ruchu. Cieľom partnerstiev svetových miest je pomôcť si na ekonomickej a kultúrnej úrovni, priviesť obyvateľov ku vzájomnému bližšiemu porozumeniu a podporiť cezhraničné styky. Ich účelom je často podpora cestovného ruchu, ale slúžia aj na vyjadrenie iných väzieb, ako sú mestá s rovnakým názvom alebo migračné prepojenia a väzby.

História vzniku partnerských miest

Prvé príklady medzinárodných väzieb medzi mestami, ktoré sa podobajú tomu, čo je dnes známe ako sesterské alebo partnerské mestá, siahajú až do 9. storočia. Najstaršie známe partnerské spojenie v Európe bolo medzi mestom Paderborn v Nemecku a Le Mans vo Francúzsku v roku 836. Známe boli aj partnerstvá medzi mestami v Anglicku a Francúzsku.

Prax moderného konceptu vytvárania partnerských miest vznikla v Európe po druhej svetovej vojne ako spôsob podpory vzájomného porozumenia a výhodných cezhraničných projektov. Idea partnerských miest bola inšpirovaná bombardovaním mesta Coventry v roku 1940, ktoré sa telegraficky spojilo s mestom Stalingrad (dnes Volgograd), čo bolo základom položenia solidárnych väzieb medzi mestami v spojeneckých krajinách, ktoré prešli podobnými ničivými udalosťami. Priateľstvo medzi týmito dvoma mestami pokračovalo, keď v reakcii na bitku pri Stalingrade 830 žien z Coventry zaslalo do Stalingradu obrus, na ktorý vyšili svoje mená spolu so slovami „Malá pomoc je lepšia ako veľká sústrasť“ a zaslali ho spolu s vyzbieranými peniazmi ľuďom zo Stalingradu. Partnerstvo medzi Coventry a Stalingradom bolo formalizované v roku 1944, no vplyvom invázie ruskej armády na územie Ukrajiny bolo prerušené. Po skončení vojny sa vytvárali podobné väzby na podporu priateľstva a porozumenia aj medzi bývalými nepriateľmi ako akt mieru a zmierenia, napríklad s nemeckými mestami Kiel v roku 1947 a Drážďanmi v roku 1956.

Odhalenie pamätníka pri príležitosti 75. výročia partnerstva Coventry a Volgogradu. Zdroj: coventryobserver.co.uk

Koncepcia partnerských miest je dodnes najpopulárnejšou v Európe, no časom sa rozšírila aj na iné svetadiely. Mesto Toledo v Spojených štátoch amerických sa spojilo s Toledom v Španielsku v roku 1931 a bolo prvým mestom v Severnej Amerike, ktoré sa zapojilo do partnerstva miest. Druhým bolo mesto  Denver, ktoré vytvorilo partnerstvo s Brestom vo Francúzsku. Vancouver v Kanade sa ako prvý spojil s Odesou v Ukrajine v roku 1944.

Ideu partnerských miest v rámci Európy podporuje od roku 1989 aj Európska únia. V roku 2003 uvoľnila na podporu 1 300 takýchto projektov sumu 12 miliónov eur.

Partnerské, sesterské alebo „twin“ mestá?

Pod týmito názvami sa skrýva systém spájania miest a vytvárania strategických partnerstiev. V Spojenom kráľovstve sa najčastejšie používa termín „twin towns“, v Amerike sú to „sister cities“ alebo v preklade sesterské mestá. V Európe sa najčastejšie stretneme s pomenovaním „twin towns“, „mestá partnerstva“, „partnerské mestá“ a „mestá priateľstva“.

Nemecko, Poľsko, Slovensko a Česká republika používajú výrazy, ktoré sa prekladajú ako „partnerské mesto“. Francúzsko používa ville jumelée (jumelage, družobné mesto) a Taliansko má gemellaggio a comune gemellato (partnerské mesto). V Holandsku je tento výraz partnerstad alebo stedenband („mestské puto“ pri poskytovaní vzájomnej podpory). Amerika, Južná Ázia a Austrália používajú termín „sesterské mestá“ alebo „twin cities“.

Bratislava a jej partnerské mestá

Najbližšími partnermi Bratislavy sú mestá zo stredoeurópskeho regiónu – Viedeň a hlavné mestá Vyšehradskej štvorky – Budapešť, Praha a Varšava. Predstavujú prirodzených spojencov v rámci geografickej blízkosti, ako aj v oblasti rovnakého politicko-hospodárskeho vývoja.

Cieľom vzájomnej kooperácie je výmena skúseností v oblasti kultúry, dopravy a infraštruktúry, vedy a výskumu, ako aj turizmu a cestovného ruchu. Súčasťou sesterských vzťahov miest je aj koordinovanie spoločných záujmov na pôde Európskej únie a zdieľanie spoločensko-ekonomických skúseností.

Ďalšími partnerskými mestami Bratislavy sú aj metropoly ako Dublin, Ľubľana, Kyjev a ďalšie európske mestá ako Brno, Krakov, Puglia či Székesfehérvár.

Viedeň

Viedeň predurčuje na partnerstvo s mestom Bratislava najmä vzájomná geografická blízkosť, keďže sú to dve najbližšie ležiace hlavné mestá v rámci Európy. Zároveň je pre Bratislavu inšpiráciou pri riešení viacerých spoločných tém a postupov na európskej aj medzinárodnej úrovni. Mestá spolupracujú v oblastiach ako sú doprava, územný rozvoj, sociálne bývanie, cestovný ruch a iné. Vzájomné partnerstvo je od roku 2010 potvrdené aj dohodou o spolupráci medzi mestami.

Panoráma partnerského miesta Bratislavy Viedne. Zdroj: Shutterstock

V rámci podpory vzdelávania sú to univerzity, kde Viedeň aj Bratislava majú dobre rozvinutú úroveň vedy a výskumu a jeho aplikácie. Z hľadiska dopravy a logistiky mestá spájajú hlavné európske dopravné uzly, vodná cesta na rieke Dunaj, železničná doprava a dve medzinárodné letiská.

Obe mestá sa snažia o zvýšenie verejného povedomia o partnerskom prepojení prostredníctvom informácií o ich spoločnej minulosti a prítomnosti, zabezpečujú propagáciu spojenia v informačných a propagačných materiáloch v turistických centrách vo Viedni a v Bratislave.

Praha

Praha patrí z hľadiska spoločnej historickej previazanosti, vývoja a blízkej geografickej polohy k trvalým partnerom Bratislavy. Spolupráca miest je založená na tradične dobrých vzťahoch, ktoré vyplývajú zo spoločnej histórie jedného štátu. V rámci partnerstva spolupracujú v oblasti prípravy mestskej politiky, územného rozvoja, pri riešení aktuálnych mestských problémov a pri výmene skúseností v oblasti turizmu a cestovného ruchu. Spoločnými témami sú napríklad mestská hromadná doprava, možnosti čerpania európskych fondov a kultúrna výmena.

Prahu a Bratislavu spája najmä spoločná história aj jazyková blízkosť. Zdroj: Shutterstock

Praha a Bratislava sa podporujú aj pri presadzovaní spoločných záujmov na európskej pôde, ako aj na pôde medzinárodných organizácií.

Brno

Druhé najväčšie mesto Českej republiky je taktiež dlhodobým a dôležitým partnerom mesta Bratislavy. Svoje partnerstvo potvrdili obe mestá spoločnou dohodou v roku 2012. Blízke sú si nielen spoločným historicko-politickým a spoločenským vývojom, porovnateľnou veľkosťou, ale aj blízkosťou a jazykovým porozumením. Spolupracujú v oblastiach ako je kultúra, doprava či cestovný ruch, no vymieňajú si skúsenosti z územného rozvoja, fungovania mestských podnikov, životného prostredia a bezpečnosti v meste. Významnou súčasťou je aj spolupráca škôl, keďže Brno je centrom výskumu (základného a aplikovaného) a vývoja v Českej republike a poskytuje účinnú spoluprácu s akademickou obcou v Bratislave.

Ľubľana

Bratislava je s hlavným mestom Slovinska partnerom od roku 1967, keď bola podľa zvyklostí doby uzavretá formálna dohoda o „družobných mestách“. Toto partnerstvo je druhým najdlhšie trvajúcim partnerstvom so zahraničným mestom.

Hrad, historické podhradie aj riečne nábrežie – Ľubľana a Bratislava majú veľa spoločného. Zdroj: Shutterstock

Spolupráca zahŕňa každoročné stretnutia riaditeľov magistrátov, kde Ľubľana v minulosti poskytla Bratislave svoje skúsenosti so zavedením novej meny eura po vstupe Slovenska do eurozóny. Mestá sa vzájomne podporujú a vymieňajú si skúsenosti v oblasti prípravy a financovania mestských projektov z fondov EÚ, územného rozvoja a urbanistických koncepcií, životného prostredia, ako aj dopravných systémov a infraštruktúry. Zároveň spolupracujú v sfére kultúry a mestského marketingu, kde zdieľajú poznatky v oblasti turistických informačných centier.

Perugia

Tento rok slávi Bratislava 50. výročie partnerstva s talianskou Perugiou. Protokol o spolupráci a priateľstve podpísali v roku 1962 a bol základom pre vznik najdlhšie trvajúceho zahraničného partnerstva Bratislavy. Perugia je hlavným mestom regiónu Umbria v centrálnom Taliansku a rovnako aj hlavným mestom rovnomennej provincie. Je to dôležité centrum umenia v Taliansku. V meste sa nachádza aj Università degli Studi di Perugia, ktorá bola založená v roku 1308.  Spolupráca miest prebieha v oblasti vzdelávania, kultúry a umenia, športu i vo sférach ochrany pamiatok a mestskej dopravy.

Sledujte náš blog, sociálne siete a newsletter pre viac noviniek.